Dobrowolne poddanie się karze na podst. art 335 kpk

Co oznacza dobrowolne poddanie się karze?

Dobrowolne poddanie się karze na zasadzie art. 335 kpk, a ścisłej mówiąc złożenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy to jeden z konsensualnych – opartych na zgodzie stron – trybów zakończenia postępowania karnego. Dochodzi do niego, gdy oskarżyciel publiczny i podejrzany uzgodnią wspólne stanowisko odnośnie wyroku skazującego i jego treści, a zatem przede wszystkim wymiaru i rodzaju kary, jaką ma orzec sąd.

W myśl treści art. 335 kpk wniosek można złożyć w sytuacji, gdy oskarżony przyznaje się do winy, a okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości. Złożenie wyraźnego oświadczenia o przyznaniu się do winy nie jest w tym przypadku warunkiem koniecznym. Jeśli okoliczności popełnienia czynu i wina nie budzą wątpliwości, a oskarżony nie kwestionuje ustaleń dokonanych w toku materiału dowodowego, wówczas oskarżyciel publiczny może złożyć wniosek o skazanie wraz z aktem oskarżenia.

Czy złożenie wniosku jest równoznaczne ze skazaniem oskarżonego?

Samo złożenie wniosku o wydanie wyroku w trybie art. 335 kpk w toku postępowania przygotowawczego nie oznacza, że wyrok zapadł i osoba została skazana. W pierwszej kolejności wniosek wraz z aktami zostaje skierowany do sadu, który wyznacza posiedzenie w przedmiocie jego rozpoznania. W toku posiedzenia sąd może:

  • zaakceptować wniosek i wydać wyrok o ustalonej uprzednio treści,
  • zasugerować stronom (oskarżonemu i oskarżycielowi publicznemu) zmianę treści wniosku,
  • nie uwzględnić wniosku i skierować sprawę na rozprawę i rozpoznać ja na zasadach ogólnych.


Warto również pamiętać o tym, że do zaakceptowania wniosku przez sad i wydania wyroku o treści uprzednio uzgodnionej konieczna jest także zgoda pokrzywdzonego, którego zawiadamia się o posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Czy można cofnąć wniosek o skazanie bez rozprawy?

Wniosek można wycofać aż do chwili rozpoznania go na rozprawie. Do wycofania wniosku wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do podmiotu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Jeśli wniosek trafił do sądu oświadczenie należy skierować do sądu, który ma go rozpoznać. Oświadczenie o wycofaniu można złożyć także do protokołu posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku. W takiej sytuacji sąd nie uwzględni wniosku i skieruje sprawę do rozpoznania na zasadach ogólnych na rozprawie.