Egzekwowanie praw zatrzymanego

Każda osoba zatrzymana ma prawo żądać od organu zatrzymującego umożliwienia kontaktu telefonicznego z adwokatem. Jest to prawo przewidziane przez kodeks postępowania karnego i przysługuje każdemu zatrzymanemu niezależnie od okoliczności. Podkreślam ten fakt, gdyż jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w sprawach karnych miałem do czynienia z sytuacjami, w których organy ścigania odmawiały zatrzymanym prawa do kontaktu telefonicznego z adwokatem. Warto również pamiętać o tym, że funkcjonariusze organów ścigania oraz prokurator mają obowiązek poinformowania zatrzymanego o tym, że inna osoba ustanowiła dla niego obrońcę. Zatrzymany ma prawo odmówić udziału w jakichkolwiek czynnościach dochodzeniowych do chwili przybycia adwokata. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy organy ścigania rozpoczynają czynność przesłuchania zatrzymanego w charakterze podejrzanego twierdząc, że ustanowiony obrońca się nie stawił. Wówczas należy zażądać dowodu, że obrońcę powiadomiono o prowadzonych czynności. Jeśli przesłuchujący nie jest w stanie przedstawić takiego dowodu należy powiedzieć, że do chwili powiadomienia i przybycia adwokata nie będzie się uczestniczyć w tych czynnościach.

Przestrzegam również przed JAKIMIKOLWIEK rozmowami z przedstawicielami organów ścigania bez obecności adwokata, szczególnie na temat zarzutów. Dochodzi bowiem do sytuacji, w których zatrzymany nieformalnie poda jakąś istotną informację, która nie powinna dotrzeć do funkcjonariuszy. Często taka informacja trafia do sporządzonej na tę okoliczność notatki służbowej i policjanci zeznają w charakterze świadka na jej okoliczność. Niejednokrotnie taki dowód może doprowadzić do zniweczenia całej linii obrony.

W sytuacji zatrzymania najważniejsze jest zachowanie zimnej krwi i spokojne egzekwowanie swoich spraw. Funkcjonariusze organów ścigania często usiłują wyprowadzić zatrzymanych z równowagi lub wprowadzić ich w błąd, co przez presję i zdenerwowanie niejednokrotnie okazuje się skuteczne i może zdecydować o dalszym przebiegu postępowania.