Identyfikator SDE

SDE, czyli System Dozoru Elektronicznego to jedna z form odbywania kary pozbawienia wolności. Forma szczególna – bo polegająca na odbywaniu kary poza zakładem karnym, na wolności, a zatem nie niosąca za sobą wszystkich negatywnych konsekwencji izolacji penitencjarnej, w postaci choćby rozłąki z rodziną, utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej, czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Identyfikator SDE – kiedy może zostać zastosowany?

Aby Sąd wyraził zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE), skazany musi spełnić szereg warunków.

Po pierwsze, wysokość kary nie może przekroczyć jednego roku pozbawienia wolności. Chodzi o całkowity wymiar kary wymierzony wyrokiem, a nie o część dłuższej kary, która pozostała skazanemu do odbycia (np. skazany był w toku sprawy tymczasowo aresztowany przez okres 6 miesięcy, następnie Sąd skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, jednocześnie zaliczając na poczet kary okres 6 miesięcy pozbawienia wolności w warunkach tymczasowego aresztowania – w tym wypadku odbycie kary w SDE jest wykluczone, ponieważ całkowity wymiar kary przekraczał 1 rok).

Istnieje dodatkowe obostrzenie dla osób, które były skazywane więcej niż jeden raz na karę pozbawienia wolności – jeśli suma tych niepodlegających łączeniu kar przekracza 1 rok pozbawienia wolności, wyrażenie zgody na odbycie ich w systemie dozoru elektronicznego jest niedopuszczalne.

Po drugie, czyn, za który orzeczono karę, którą skazany chciałby odbyć w SDE, nie może zostać popełniony w warunkach tzw. recydywy specjalnej wielokrotnej, o której mowa w art 64 § 2 kk (chodzi o sytuację, w której osoba już uprzednio skazana w warunkach recydywy, po odbyciu co najmniej 1 roku kary pozbawienia wolności, w ciągu 5 lat od odbycia ostatniej kary popełnia jedno z umyślnych przestępstw wyszczególnionych w przepisie, m.in. kradzież z włamaniem).

Po trzecie, odbywanie kary w SDE musi „spełnić cele kary”, a zatem stanowić wobec skazanego tego typu dolegliwość, która skłoni go do przestrzegania prawa i nie popełniania przestępstw w przyszłości.

Po czwarte, skazany musi mieć stałe miejsce pobytu.

Po piąte, na odbycie przez skazanego kary w SDE muszą wyrazić osoby pełnoletnie, które przebywają wraz ze skazanym w jednym miejscu zamieszkania.

Po szóste wreszcie, aby Sąd wyraził zgodę na odbycie kary w SDE, muszą zostać spełnione warunki techniczne dla zamontowania urządzeń służących do kontroli wykonywania kary w SDE.

Identyfikator SDE – ubieganie się o zgodę

Ubieganie się o zgodę na odbycie kary w SDE możliwe jest zarówno dla skazanych, którzy już rozpoczęli odbywanie kary w zakładzie karnym, jak i dla tych, którzy pozostają na wolności i nie rozpoczęli odbywania kary. W przypadku skazanych pozostających na wolności dodatkowym warunkiem dla wyrażenia zgody na odbycie kary w SDE jest uznanie, że względy bezpieczeństwa, stopień demoralizacji skazanego oraz inne ważne przyczyny nie przemawiają za koniecznością osadzenia go w zakładzie karnym. Jest to okoliczność, której zaistnienie będzie musiał każdorazowo rozważyć Sąd decydując o udzieleniu konkretnemu skazanemu zgody na wykonanie kary w SDE.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na odbycie kary w SDE skazany powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz, zawierający pisemną zgodę dorosłych współdomowników skazanego na zainstalowanie we wspólnym miejscu pobytu urządzeń niezbędnych do kontrolowania zachowań skazanego w trakcie odbywania kary w SDE, a także formularz zawierający dane osobowe skazanego.

Wniosek złożyć należy do sądu penitencjarnego właściwego miejscowo ze względu na miejsce pobytu skazanego. W sytuacji, gdy skazany wnioskuje o wyrażenie zgody na odbycie kary w SDE posiedzenie odbywa się w Sadzie. Jeżeli zaś wnioskodawca rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacyjnych – Sąd proceduje we właściwym zakładzie karnym.

Skazany, któremu udzielono dobrodziejstwa zgody na odbycie kary w SDE zobowiązany jest przebywać w miejscu stałego pobytu przez minimum 12 godzin w ciągu dobry, dlatego też podczas posiedzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego Sąd ustala tzw. harmonogram wykonywania kary. Polega to na określeniu konkretnych okresów czasu, w trakcie których skazany nie będzie przebywał w miejscu zamieszkania, w zasięgu urządzeń technicznych przeznaczonych do monitorowania jego zachowania. Należy podkreślić, że nie ma w tym zakresie dowolności – Sąd ustali konkretne, sztywne ramy czasowe, w których skazany może przebywać poza miejscem stałego pobytu, a także cel opuszczenia miejsca zamieszkania. Może to być na przykład wyjście do pracy, po zakupy, w celu odwiedzin u członków rodziny, kultywowania praktyk religijnych itd.

Identyfikator SDE a izolacja penitencjarna

SDE stanowi realną i bardzo korzystną dla skazanego alternatywę, w stosunku do odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji penitencjarnej. W przypadku spełnienia warunków formalnych do ubiegania się o zgodę na odbycie kary w tej formie warto zwrócić się o pomoc do obrońcy w osobie adwokata wyspecjalizowanego w prowadzenia tego typu postępowań. Doświadczenie w tym zakresie, jakie posiada chociażby Kancelaria Prawa Karnego z Łodzi, pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa liczyć na pozytywną decyzję Sądu. W swojej praktyce adw. Paweł Kozanecki kierował już do Sądów wiele wniosków w tym zakresie, a rzeczowa i oparta na dużym doświadczeniu argumentacja pozwoliła na osiągnięcie rezultatu satysfakcjonującego dla Klienta.